Organisatie

Statutaire naam: Stichting Haags Historisch Museum

RSIN/fiscaal nummer: 80 55 34 659
ANBI status: ja

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 41160091
BTW nummer: NL805534659B01

Contactgegevens
Korte Vijverberg 7
2513 AB DEN HAAG
Tel. 070 364 69 40
info@haagshistorischmuseum.nl

Organisatie
Het Haags Historisch Museum vormt, sinds 1994, samen met Museum de Gevangenpoort één stichting: Stichting Haags Historisch Museum. Het Haags Historisch Museum is gevestigd in de Sint Sebastiaansdoelen, in 1636 gebouwd als onderkomen voor de Schutterij van Sint Sebastiaan. De Gevangenpoort is sinds de 13e eeuw een poortgebouw van het grafelijk hof. Beide gebouwen zijn monument en stadsicoon in het gebied rond de Hofvijver.

Het Haags Historisch Museum is beheerder van de historische collectie van de stad Den Haag en is tentoonstellingsmaker en aanbieder van educatieve programma’s en publieksactiviteiten.

Missie
Het Haags Historisch Museum verrijkt, boeit en inspireert mensen met de geschiedenis en het erfgoed van Den Haag. Samen met de inwoners van de stad vertelt het museum de verhalen die van Den Haag zo’n unieke plek maken.

Voor missie Museum de Gevangenpoort, zie: www.gevangenpoort.nl.

Organogram Stichting Haags Historisch Museum

Beloningsbeleid

De Stichting Haags Historisch Museum volgt de cao-gemeenten. De stichting keert geen bezoldigingen uit die hoger zijn dan de geldende norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De verantwoording in verband met de WNT is opgenomen in de jaarrekening.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Leden van de Raad kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.

Bestuur
Stichting Haags Historisch Museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De Raad bestaat uit maximaal 7 en minimaal 5 personen. De leden worden benoemd voor een zittingsduur van maximaal 3 jaar. Het maximaal aantal zittingstermijnen is 3.

De directie bestaat uit Tjeerd Vrij: Tjeerd Vrij is directeur vernieuwing van het museum. De functie van directeur-bestuurder is op dit moment vacant; Tjeerd Vrij is waarnemend voor deze functie.

De relevante nevenfuncties van de leden van de Raad en van de directeur-bestuurder staan vermeld in het Jaarverslag.

De Stichting Haags Historisch Museum onderschrijft en volgt de Governance Code Cultuur en voert een actief beleid op het gebied van culturele diversiteit.

De Ethische Code voor Musea heeft een vaste plaats in de manier van werken van het Haags Historisch Museum. In deze code zijn de normen voor zorgvuldigheid, eerlijkheid en integriteit vastgesteld, waaraan de medewerkers gehouden worden.

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

Leden Raad van Toezicht Datum aanstelling aftredend huidige termijn
Mevr. dr. E.M. Jacobs (voorzitter) 23-03-2017 2020 1
De heer prof. mr. Y. Buruma 25-09-2013 2019 2
De heer dr. M.J.S. Spierts 23-03-2017 2020 1
Mevr. drs. J.I.G.J. Jeurissen 23-03-2017 2020 1
Mevr. drs. F. C. van Steekelenburg - van der Stelt 15-09-2019 2022 1
Mevr. drs. H.E. Veldhuizen - van den Berg 15-05-2019 2022 1

Documenten

Profielschets Raad van Toezicht

Beleidsplan Stichting Haags Historisch Museum 2017 - 2020

Uittreksel Kamer van Koophandel

2018

Digitaal jaarverslag 2018

Financiële jaarstukken 2018

2017

Digitaal jaarverslag 2017

Financiële jaarstukken 2017

2016

Financiële jaarstukken 2016

Digitaal jaarverslag 2016

2015

Financiële jaarrekening 2015

Jaarverslag 2015